โรงพยาบาลศรีสวรรค์


โรงพยาบาลศรีสวรรค์ ตั้งอยู่ที่ ง.33/64 ถ.ดาวดึงส์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์
เป็นโรงพยาบาลเอกชนประเภททั่วไป เริ่มโครงการเมื่อปี พ.ศ. 2537
ใช้เวลาก่อสร้างแล้วเสร็จ และสามารถดำเนินการได้เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2539

วัตถุประสงค์มีการดำเนินกิจการของโรงพยาบาลเพื่อให้การรักษา
และบริการประชาชนในเขตนครสวรรค์และจังหวัดใกล้เคียงที่จะได้ไม่ต้อง
เดินทางไกลไปรักษาที่กรุงเทพฯ โดยมีทีมแพทย์ และประชาชนทั่วไป
ในจังหวัดนครสวรรค์ร่วมกันถือหุ้นของโรงพยาบาล

โรงพยาบาลศรีสวรรค์สามารถรองรับผู้ป่วยจำนวน 180 เตียง
มีอุปกรณ์ทางการแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ตามมาตรฐานไว้บริการผู้ป่วย
เพื่อให้เป็นโรงพยาบาลมาตรฐาน บริการประทับใจ ในราคายุติธรรม
ให้บริการอย่างเต็มที่ และมีการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้น

โรงพยาบาลศรีสวรรค์ดำเนินงานโดย ผู้บริหารที่มีความมุ่งมั่นจะให้โรงพยาบาล
ศรีสวรรค์เป็นเลิศด้านการรักษาและบริการบนพื้นฐานจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
และ มีการพัฒนาด้านคุณภาพอย่างต่อเนื่องโดยโรงพยาบาลศรีสวรรค์

ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2000 มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543
ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2552
ได้รับการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลบันไดขั้นที่ 2 สู่ HA เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2554
โรงพยาบาลศรีสวรรค์ ที่อยู่ ง.33/64 ถ.ดาวดึงส์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ 056-221222 . 056-311626 โทรสาร 056-222388 E-mail sswhospital@hotmail.com