Responsive image

👉 สืบเนื่องจาก สถานการณ์โรคติดเชื้อ COVID-19
ต้องขออภัยในความไม่สะดวกในการเปิดรับสมัครงาน ท่านที่สนใจร่วมงานกับทางโรงพยาบาล
สามารถส่ง Rusume เข้ามาทางอีเมลของโรงพยาบาลได้ที่ Email : sswhospital@hotmail.com
เมื่อสถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติ ทางโรงพยาบาลจะเเจ้งตำเเหน่งงานว่างให้ทราบอีกครั้ง

เอกสารประกอบการสมัครงาน
      รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 3 รูป
      สำเนาบัตรประชาชน 2 ฉบับ
      สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ
      วุฒิการศึกษา (ฉบับจริงพร้อมสำเนา) 2 ฉบับ
เอกสารเฉพาะตำแหน่ง
     กรณีผู้ประกอบวิชาชีพ
      สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ/ประกอบโรคศิลปะ 2 ฉบับ
     กรณีตำแหน่งที่ต้องมีการขับรถในที่ทำงาน
      สำเนาใบขับขี่รถจักรยานยนต์/รถยนต์ 2 ฉบับ
เอกสารอื่น ๆ
      สำเนาทะเบียนสมรส(ถ้ามี) 2 ฉบับ
      สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี) 2 ฉบับ
      ใบผ่านงาน (ถ้ามี) 2 ฉบับ
      สำเนาใบผ่านทหาร (กรณีพนักงานผู้ชาย) 2 ฉบับ

สนใจร่วมงานกับเรา สามารถติดต่อสอบถามได้ที่
แผนกบุคคล ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ชั้น G
โทร.056-008856 ทุกวันตั้งแต่เวลา 08.00-17.00น.