วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์
"เป็นโรงพยาบาลชั้นนำด้านสุขภาพ บริการด้วยคุณภาพมาตรฐานระดับสากล สำหรับทุกคนในครอบครัว"

พันธกิจ
"สร้างความเป็นเลิศทางด้านการรักษาและบริการอย่างมีคุณภาพ
เพื่อความพอใจสูงสุดของผู้รับบริการ บนพื้นฐานจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ"

    
โรงพยาบาลศรีสวรรค์ ที่อยู่ ง.33/64 ถ.ดาวดึงส์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ 056-221222 . 056-311626 โทรสาร 056-222388 E-mail sswhospital@hotmail.com