Responsive image

แผนกกุมารเวช

     การมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีภูมิคุ้มกันที่ดี ย่อมเป็นรากฐานให้ลูกมีพัฒนาการที่ดี ฉลาด ไม่เจ็บป่วย แผนกกุมารเวชโรงพยาบาลศรีสวรรค์ พร้อมให้บริการตรวจรักษาและดูแลสุขภาพเด็กแบบครบวงจร ภายใต้คุณภาพมาตรฐานสากลโดยทีมกุมารแพทย์หลากหลายสาขา เครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยสําหรับเด็ก และเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยสําหรับเด็ก

บริการของแผนกกุมารเวช

     แผนกกุมารเวชของเราให้การบริการสําหรบเด็กที่มีอายุตั้งแต่แรก เกิดไปจนถึงอายุ 15 ปี โดยครอบคลุมการให้บริการดังต่อไปนี้

     1. การตรวจสุขภาพทั่วไป

     2. การตรวจสุขภาพเพื่อสมควรทําประกันชีวิต

     3. การตรวจสุขภาพเพื่อการศึกษาต่อ

     4. ตรวจรักษาเด็กป่วย

     5. ตรวจประเมินและให้คําปรึกษาด้านพัฒนาการ

     6. ให้คําปรึกษาแนะนําในการดูแลเด็ก

     7. การให้วัคซีนเด็กตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุขวัคซีนเสริมต่างๆ และวัคซีนในกรณีพิเศษ เช่น กรณีเดินทางไปต่างประเทศ ไปศึกษาต่อหรือมีโรคระบาดต่างๆ รวมทั้งให้คําปรึกษาและข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีนต่างๆ

     โดยกุมารแพทย์ทั่วไปและกุมารแพทย์เฉพาะทางให้การตรวจรักษา ดังนี้ กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการ กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน ระบบทางเดินหายใจในเด็ก กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจเด็ก กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ด้านโรคไต กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านทารกแรกเกิด กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทวิทยา กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการและพฤติกรรม