Responsive image

พัฒนาการเด็ก

คลินิก พัฒนาการเด็ก

ข้อมูลศูนย์

     เพราะลูกน้อยมีความสำคัญสำหรับพ่อแม่ พัฒนาการที่สมบูรณ์สมวัย คือหัวใจสำคัญที่ทำให้ลูกน้อยเติบโตได้อย่างมีความสุขการเลี้ยงดูลูกให้เติบโตสมบูรณ์ และมีพัฒนาการที่ดีรอบด้านตั้งแต่ก้าวแรกที่เกิดมา เป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ต้องพร้อมที่จะช่วยเสริมสร้างพัฒนาการลูกน้อยของคุณ

การบริการ

     ให้คำปรึกษาปัญหาพฤติกรรมและพัฒนาการในเด็กปกติ แนวทางการลี้ยงดูที่เหมาะสมและการส่งเสริมศักยภาพของเด็ก มีบริการตรวจร่างกายและตรวจประเมินพัฒนาการ ตลอดจนให้การวินิจฉัยเด็กที่สงสัยว่ามีพัฒนาการล่าช้าหรือเบี่ยงเบน เด็กที่มีปัญหาด้านการเรียนรู้และสมาธิ เด็กที่มีปัญหาด้านการควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกาย

     นอกจากนี้ที่คลินิกพัฒนาการเด็ก ยังให้บริการตรวจประเมินและติดตาม เพื่อเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการในทารกกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อพัฒนาการล่าช้าและปัญหาพฤติกรรม อาทิเช่น ทารกคลอดก่อนกำหนด ทารกน้ำหนักตัวน้อย ทารกที่มีภาวะขาดออกซิเจนจากการคลอด เป็นต้น

ตรวจประเมินพัฒนาการเด็ก การเจริญเติบโต

     • เด็กซน, ไม่นิ่ง, สมาธิสั้น, พูดช้า

     • ตัวเล็ก เลี้ยงไม่โต, ตัวอ้วน น้ำหนักเกินมาตรฐาน

     • ทารกแรกเกิดที่มีปัจจัยเสี่ยง เช่น คลอดก่อนกำหนดหรือมีภาวะแทรกซ้อนแรกคลอด

     • เด็กที่มีปัญหาการกิน, การนอน, การขับถ่าย

     • เด็กที่มีปัญหาการเรียน, การอ่าน, การเขียน, การคำนวณ

การบริการ การดูแลรักษาเด็กที่มีปัญหา

     • พัฒนาการล่าช้าแบบรอบด้าน

     • พัฒนาการทางภาษาล่าช้า

     • โรคซน สมาธิสั้น

     • ความบกพร่องของทักษะการเขียน

     • พฤติกรรมก้าวร้าวในเด็ก

     • พฤติกรรมรังแกผู้อื่น

การให้บริการในคลินิกกระตุ้นพัฒนาการ มีห้องสำหรับประเมินและกระตุ้นพัฒนาการ

เข้ารับการประเมินด้านพัฒนาการและพฤติกรรมด้านต่าง ๆ ดังนี้

     • ส่งเสริมพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กและกล้ามเนื้อมัดใหญ่

     • ส่งเสริมพัฒนาการด้านการรับรู้ภาษา

     • การส่งเสริมการรับรู้ทางสายตา ความคิด ความเข้าใจและส่งเสริมสมาธิ

     • ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน

     • ส่งเสริมด้านการบูรณาการด้านประสาท ความรู้สึก

     • ส่งเสริมการปรับสภาวะอารมณ์และการเข้าสังคม

     • ส่งเสริมทักษะด้านการพูด การเคี้ยว การกลืน

     • ส่งเสริมทักษะด้านการทำกิจวัตรประจำวัน

โรคที่พบบ่อย

     สมาธิสั้น Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD) เป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติของสมอง ลักษณะอาการที่สังเกตง่าย เช่น ขาดสมาธิ วู่วาม หุนหันพลันแล่น มีอาการซน อยู่ไม่นิ่ง ซึ่งทั้งหมดนี้จะส่งผลกระทบต่อการเรียน การทำงานและการเข้าสังคม เด็กบางคนมีอาการซนและหุนหันพลันแล่นเป็นอาการเด่น แต่บางคนมีอาการขาดสมาธิเป็นอาการเด่น

1. อาการ สมาธิสั้น ในเด็ก

     1. การขาดสมาธิ พบว่าเด็กจะ

       • ไม่สามารถทำงานที่ครูหรือพ่อแม่สั่งจนสำเร็จ

       • ไม่มีสมาธิในขณะทำงานหรือเล่น

       • ดูเหมือนไม่ค่อยฟัง เวลาพูดด้วย

       • ไม่ตั้งใจฟังได้ไม่นาน และเก็บรายละเอียดได้น้อย ทำให้ทำงานผิดพลาดบ่อย

       • ไม่เป็นระเบียบ

       • มันหลีกเลี่ยงงานที่ต้องใช้ความคิดหรือสมาธิ

       • วอกแวกบ่อย

       • ทำของใช้ส่วนตัวหรือของใช้ที่จำเป็นสำหรับงานหรือการเรียนหาย

       • ขี้ลืม

     2. อาการซุกซน อยู่ไม่นิ่ง และควบคุมตนเองต่ำ จะมีลักษณะ ดังนี้

       • ยุกยิก อยู่ไม่นิ่ง

       • นั่งไม่ติดที่ ลุกเดินบ่อยๆ ขณะอยู่ที่บ้านหรือในห้องเรียน

       • ชอบวิ่ง หรือปีนป่ายสิ่งต่างๆ

       • พูดมาก พูดไม่หยุด

       • เล่นเสียงดัง

       • ตื่นตัวตลอดเวลา หรือดูตื่นเต้นง่าย

       • ชองโพล่งคำตอบเวลาครูหรือพ่อแม่ถามโดยที่ยังฟังคำถามไม่จบ

       • รอคอยไม่เป็น

       • ชอบขัดจังหวะหรือสอดแทรกเวลาผู้อื่นกำลังพูดอยู่

การรักษา โรคสมาธิสั้นใจเด็ก

     • การให้ความรู้ในการดำเนินโรคและข้อจำกัดของเด็กแก่พ่อแม่และคุณครู

     • การรักษาทางยา

     • การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และการช่วยเหลือทางด้านจิตใจสำหรับเด็กและครอบครัว

     • การช่วยเหลือทางด้านการเรียน

โปรแกรมการรักษา

     • ให้บริการตรวจประเมินและติดตาม ดูแลรักษาและวินิจฉัยอย่างถูกต้อง

     • แนวทางการเลี้ยงดูส่งเสริมศักยภาพ

     • ตรวจวินิจฉัยหาสาเหตุ ให้คำปรึกษาในการช่วยเหลือเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการและพฤติกรรม

     • การตรวจประเมินพัฒนาการเด็ก การเจริญเติบโต ในทารกกลุ่มเสี่ยงต่อภาวะสมองพิการ และพัฒนาการล่าช้า

     • กระตุ้นพัฒนาการ โดยนักกิจกรรมบำบัด

แพทย์ประจำศูนย์

     พญ.สินีนาต ทีฆวานิช แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก คลินิกพัฒนาการเด็ก เปิดให้บริการ ทุกวันอังคาร เวลา 17.00 -20.00 น. และ วันเสาร์ ที่2และ 4 เวลา13.00-17.00น คลินิกเด็กสุขภาพดี ชั้น 3 อาคาร A
ติดตามศรีสวรรค์
   


©โรงพยาบาลศรีสวรรค์ ที่ได้รับการรับรองจาก JCI มาตรฐานโรงพยาบาลระดับสากล
โทรศัพท์ 056-221222 โทรสาร 056-222388
E-mail: hospital@srisawan.com