Responsive image


คลอดเบาใจ..ผ่าคลอดสิทธิราชการ


คลอดเบาใจ ผ่าคลอดสิทธิราชการจ่ายเพิ่ม 2,400 บาท
• กรณีตรงตามข้อบ่งชี้ราคานี้ไม่รวมค่าแพทย์ราคานี้รวม
      ▶ ค่าวัคซีนแรกคลอด
      ▶ ค่าห้องพัก VIP 3 วัน 4 คืน
• เรียกรถพยาบาลไม่เสียค่าใช้จ่ายในพื้นที่ที่กำหนด
      ▶ จังหวัดนครสวรรค์ วังไผ่ / หนองกรด / หนองเบน / เกาะหงษ์ / เมืองนครสวรรค์ / ทับกฤช / ท่าน้ำอ้อย / เก้าเลี้ยว / โกรกพระ / พยุหะคีรี /
ชุมแสง / ลาดยาว / บรรพตพิสัย / ท่าตะโก
      ▶ จังหวัดอุทัยธานี ทัพทัน /เมืองอุทัยธานี
      ▶ จังหวัดกำแพงเพชร สลกบาตร
      ▶ จังหวัดชัยนาท มโนรมย์
• กรณีเรียกรถพยาบาลนอกพื้นที่บริการคิดค่ารถพยาบาล 50%
• ช่องทางการติดต่อ หรือ LINE: @srisawan 👉


Responsive image