Responsive image

เเผนกอายุรกรรมโรคมะเร็ง

เทคโนโลยีทางการเเพทย์

    • Mammogram

    • การตรวจ Pap smer

    • การส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่

    • การส่องกล้องระบบทางเดินอาหารส่วนต้น

    • การตรวจคัดกรองมะเร็งปอดโดยใช้เอกซเรย์คอมพิวเตอร์แบบใช้ปริมาณรังสีต่ำ

    • การตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็ง (tumor markers) จากเลือด

    • และการตรวจวินิจฉัยชิ้นเนื้อ (surgical pathology) โดยห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน