Responsive image

แผนกตรวจสุขภาพ

ข้อมูลแผนกตรวจสุขภาพ

     ปัจจุบันการตรวจสุขภาพมีความสำคัญเนื่องจากบางโรคระยะเริ่มต้นไม่มีอาการแสดงให้ทราบ การตรวจพบปัญหาในระยะแรกเริ่มจะทำให้การรักษามีประสิทธิภาพที่ดีกว่าสำหรับผู้รับบริการตั้งแต่อายุ 15 ปีขึ้นไป โดยเน้นการตรวจสุขภาพให้เหมาะสมกับภาวะสุขภาพและปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพกับผู้รับบริการแต่ละรายโดยผู้รับบริการจะได้รับคำแนะนำก่อนการตัดสินใจเลือกโปรแกรมการตรวจสุขภาพ และผู้รับบริการจะได้รับการตรวจและให้คำแนะนำเรื่องสุขภาพโดยทีมแพทย์ และส่งเสริมสุขภาพโดยทีมพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะ ซึ่งจะทำให้ผู้รับบริการสามารถเข้าใจยิ่งขึ้นในการปฏิบัติตัวได้อย่างเหมาะสมกับภาวะสุขภาพของผู้รับบริการแต่ละรายเพื่อให้ผู้รับบริการทุกคนมีสุขภาพที่ดี โดยใส่ใจในรายละเอียดของแต่ละบุคคลตามปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคที่แตกต่างกัน บริการที่จัดไว้สำหรับการตรวจร่างกาย ตรวจเลือด เอกซเรย์ อัลตราซาวด์ แมมโมแกรม ตรวจมวลกระดูกและเครื่องทดสอบสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย เป็นต้น เปิดให้บริการแก่ผู้รักและดูแลเอาใจใส่สุขภาพทั้งรายบุคคลและบุคลากรขององค์กรต่างๆ มีโปรแกรมการตรวจหลากหลายที่เหมาะสำหรับบุคลากรทุกกลุ่มอายุ นอกจากการตรวจคัดกรองโรคต่างๆ แล้วยังให้คำแนะนำในการดูแลตนเองและครอบครัวให้มีสุขภาพที่ดีอีกด้วย ให้บริการทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ

การบริการ

    • แผนกตรวจสุขภาพ ให้บริการตรวจสุขภาพประจำปี โดยมีโปรแกรมตรวจสุขภาพที่จัดขึ้นเพื่อความเหมาะสมในแต่ละช่วงอายุ และแต่ละเพศ
    • ตรวจสุขภาพก่อนทำประกันชีวิต
    • ตรวจสุขภาพสำหรับพนักงานบริษัท
    • ตรวจสุขภาพก่อนเข้างาน
    • ตรวจสุขภาพก่อนเข้าศึกษาต่อ
    • ตรวจสุขภาพเป็นหมู่คณะ
    • ตรวจสุขภาพเพื่อขอใบรับรองแพทย์
    • ตรวจสุขภาพเพื่อทำใบขับขี่
    • ตรวจสุขภาพก่อนไปทำงานต่างประเทศ
    • ตรวจสุขภาพเพื่อขอใบอนุญาตทำงาน(Work Permit)
    • ตรวจสุขภาพและการออกใบรับรองแพทย์
    •  อื่นๆ ที่เกี่ยวกับการตรวจสุขภาพทั่วไป

เครื่องมือที่มี

    • ห้องเจาะเลือด
    • ห้องตรวจร่างกายและให้คำปรึกษาที่เป็นสัดส่วน
    • ห้องตรวจสัญญาณชีพ
    • ห้องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
    • ห้องฉายภาพรังสี