<

เทคโนโลยี ศูนย์หัวใจกรุงเทพศรีสวรรค์

เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Echo)

เป็นการตรวจเพื่อวินิจฉัยโรคและภาวะผิดปกติของหัวใจเบื้องต้น

ประโยชน์ของการตรวจ

 • เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงว่าเกิดจากการตีบหรือรั่วที่ไหน
 • เพื่อตรวจหาความผิดปกติเกี่ยวกับการไหลเวียน
 • เพื่อตรวจความผิดปกติอื่นที่อาจจะพบร่วมกัน
 • เพื่อตรวจผลเสียที่เกิดจากการรั่วหรือตีบ
 • ประเมินขนาดของรูรั่วหรือตีบ
 • ประเมินการทำงานของหัวใจ
 • ประเมินการทำงานหรือรูรั่วไว้เพื่อเปรียบเทียบ
 • ประเมินผู้ป่วยหลังการรักษา

เึครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)

เป็นการตรวจเพื่อวินิจฉัยโรคและภาวะผิดปกติของหัวใจเบื้องต้น

ประโยชน์ของการตรวจ

 • ภาวะหัวใจขาดเลือด
 • การเต้นของหัวใจผิดจังหวะ
 • ชนิดของการเต้นผิดจังหวะ
 • ภาวะหัวใจหยุดเต้นชั่วขณะ
 • ขนาดและผนังหัวใจที่โตผิดปกติ หัวใจโตหรือไม่
 • กล้ามเนื้อหัวใจตาย
 • กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
 • ความผิดของระดับเกลือแร่บางชนิด
 • ในร่างกาย
เป็นต้น ทำโดยติดขั้วไฟฟ้าเข้ากับแขนขาและหน้าอก ต่อเข้ากับเครื่อง
ตรวจวัดกระแสไฟฟ้าเพื่อบันทึก การไหลเวียนของกระแสไฟฟ้าในหัวใจ
ให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจแปลผล

การตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยการเดินสายพาน ( EST)

คือการบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจขณะออกกำลัง
ด้วยการเดินบนสายพานเลื่อน (Treadmill)
โดยใช้หลักการทำให้หัวใจทำงานหนักขึ้น
และอัตราการเต้นของหัวใจเพิ่มขึ้นเพื่อทดสอบ
การทำงานของเส้นเลือดหัวใจและกล้ามเนื้อหัวใจ

ประโยชน์ของการตรวจ

 • ตรวจว่ามีการตีบของเส้นเลือดหัวใจหรือไม่
 • ดูการตอบสนองของความดันโลหิตและอัตราการเต้นหัวใจ
  ต่อการออกกำลัง
 • ตรวจสอบระบบไหลเวียนโลหิตของร่างกาย
 • ตรวจสอบการเต้นหัวใจผิดจังหวะบางชนิดโรงพยาบาลศรีสวรรค์ ที่อยู่ ง.33/64 ถ.ดาวดึงส์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ 056-221222 . 056-311626 โทรสาร 056-222388 E-mail sswhospital@hotmail.com