<

เทคโนโลยี ศูนย์

เครื่อง SLIT LAMP , OPTHALMOMETER (เครื่องวัดเลนส์,วัดความดันลูกตา เพื่อถ่ายรูปจอประสาทตา)โรงพยาบาลศรีสวรรค์ ที่อยู่ ง.33/64 ถ.ดาวดึงส์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ 056-221222 . 056-311626 โทรสาร 056-222388 E-mail sswhospital@hotmail.com