ค่านิยมศรีสวรรค์
ค่านิยมศรีสวรรค์ SRISAWAN TEAM
S : Sawasdee = สวัสดี
R : Respect = เคารพและให้เกียรติผู้อื่น
I :  Integrity = ซื่อสัตย์ ยึดมั่น ในจรรยาบรรณวิชาชีพ
S :  Success = ทำงานให้เสร็จ และสำเร็จลุล่วงตามที่ได้รับมอบหมาย
A :  Attitude = มองโลกในด้านบวก
W :  Wide vision = วิสัยทัศน์กว้างไกล
A :  Agility = รวดเร็วและยืดหยุ่น
N :  Knowledge = ใฝ่หาความรู้
T :  Teamwork = ทำงานเป็นทีม
E :  Everyone Improve & Innovation = ทุกคนพัฒนาดีขึ้นทุกวัน และมีนวัตกรรม
A :  Assessment Everyday = มีอะไรให้คุยกัน ขยันทบทวน
M : Manage By Fact = การจัดการโดยใช้ข้อมูลจริง

 

 
โรงพยาบาลศรีสวรรค์ ที่อยู่ ง.33/64 ถ.ดาวดึงส์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ 056-221222 . 056-311626 โทรสาร 056-222388 E-mail sswhospital@hotmail.com