ร่วมงานกับเรา




  • ตำแหน่งที่รับสมัครงาน
  • เอกสารประกอบการสมัครงาน
  • ติดต่อสอบถามเรื่องการสมัครงาน


เอกสารประกอบการสมัครงาน

เอกสารประกอบการสมัครงาน

รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)

2   รูป

สำเนาบัตรประชาชน 

 

1   ฉบับ

สำเนาทะเบียนบ้าน

 

1   ฉบับ

วุฒิการศึกษา (ฉบับจริงพร้อมสำเนา)

 

1   ฉบับ


เอกสารเฉพาะตำแหน่ง

กรณีผู้ประกอบวิชาชีพ

 

 

สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ/ประกอบโรคศิลปะ

1  ฉบับ

กรณีตำแหน่งที่ต้องมีการขับรถในที่ทำงาน

 

สำเนาใบขับขี่รถจักรยานยนต์/รถยนต์

 

1  ฉบับ


เอกสารอื่น ๆ

สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)

 

1   ฉบับ

สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี)

 

1   ฉบับ

ใบผ่านงาน (ถ้ามี)

 

1   ฉบับ

สำเนาใบผ่านทหาร (กรณีพนักงานผู้ชาย)

1   ฉบับ

ติดต่อสอบถามเรื่องการสมัครงาน

สนใจร่วมงานกับเราติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
ได้ที่แผนกบุคคล  ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์  ชั้น G
โทร. 1254 
ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น.

 


โรงพยาบาลศรีสวรรค์ ที่อยู่ ง.33/64 ถ.ดาวดึงส์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ 1254 . 056-311626 โทรสาร 056-222388 E-mail sswhospital@hotmail.com