ร่วมงานกับเรา
  • ตำแหน่งที่รับสมัครงาน
  • เอกสารประกอบการสมัครงาน
  • ติดต่อสอบถามเรื่องการสมัครงาน

 

รับสมัครแพทย์

ลำดับ

ชื่อตำแหน่ง

เพศ

อัตรา

หมายเหตุ

1.

   แพทย์อายุรกรรมและแพทย์อายุรกรรมอนุสาขา ทุกสาขา

ชาย/หญิง

3

2.

   แพทย์ หู คอ จมูก

ชาย/หญิง

1

3.

   แพทย์ โรคผิวหนัง และความงาม

ชาย/หญิง

1

จบ board หรือมีใบประกาศนียบัตร

4.

   แพทย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

ชาย/หญิง

1

ตำแหน่งที่รับสมัครงาน FULL-TIME

ลำดับ

ชื่อตำแหน่ง

เพศ

อัตรา

วุฒิ

สาขา

หมายเหตุ

1.

   พยาบาลวิชาชีพ

ชาย/หญิง

หลายอัตรา

ปริญญาตรี ขึ้นไป

การพยาบาล

2.

   พยาบาลวิชาชีพ ICU/CCU

ชาย/หญิง

หลายอัตรา

ปริญญาตรี ขึ้นไป

การพยาบาล

 

3.

   UR NURSE

หญิง

1

ปริญญาตรี ขึ้นไป

การพยาบาล

4.

   นักเวชสถิติ / CODER

ชาย/หญิง

1

ปริญญาตรี ขึ้นไป

เวชสถิติ

 

5.

   เภสัชกร

ชาย/หญิง

หลายอัตรา

ปริญญาตรี ขึ้นไป

เภสัชศาสตร์

 

6.

  นักรังสีเทคนิค

ชาย/หญิง

หลายอัตรา

ประกาศนียบัตร

รังสีเทคนิค

 

7.

   ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

ชาย/หญิง

1

ปริญญาตรี ขึ้นไป

การตลาด

 

8.

   ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์

ชาย/หญิง

1

ปริญญาตรี ขึ้นไป

-

 

9.

   ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

ชาย/หญิง

1

ปริญญาตรี ขึ้นไป

-

 

ตำแหน่งที่รับสมัครงาน Part Time

ลำดับ

ชื่อตำแหน่ง

เพศ

อายุ

วุฒิ

สาขา

หมายเหตุ

1.

   พยาบาลวิชาชีพ

ชาย/หญิง

-

ปริญญาตรีขึ้นไป

การพยาบาล

 
ตำแหน่งคนพิการ

ลำดับ

ชื่อตำแหน่ง

เพศ

อายุ

วุฒิ

สาขา

หมายเหตุ

1.

   พนักงานธุรการถ่ายเอกสาร

ชาย/หญิง

-

ม.3 ขึ้นไป

-

 

2.

   พนักงานคีย์ข้อมูล

ชาย/หญิง

-

ม.3 ขึ้นไป

-

 

3.

   ตำแหน่งอื่นๆตามความรู้
   ความสามารถประสบการณ์

ชาย/หญิง

-

ม.3 ขึ้นไป

-

 


เอกสารประกอบการสมัครงาน

อกสารประกอบการสมัครงาน

รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)

2   รูป

สำเนาบัตรประชาชน 

 

1   ฉบับ

สำเนาทะเบียนบ้าน

 

1   ฉบับ

วุฒิการศึกษา (ฉบับจริงพร้อมสำเนา)

 

1   ฉบับ


เอกสารเฉพาะตำแหน่ง

กรณีผู้ประกอบวิชาชีพ

 

 

สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ/ประกอบโรคศิลปะ

1  ฉบับ

กรณีตำแหน่งที่ต้องมีการขับรถในที่ทำงาน

 

สำเนาใบขับขี่รถจักรยานยนต์/รถยนต์

 

1  ฉบับ


เอกสารอื่น ๆ

สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)

 

1   ฉบับ

สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี)

 

1   ฉบับ

ใบผ่านงาน (ถ้ามี)

 

1   ฉบับ

สำเนาใบผ่านทหาร (กรณีพนักงานผู้ชาย)

1   ฉบับ

ติดต่อสอบถามเรื่องการสมัครงาน

สนใจร่วมงานกับเราติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
ได้ที่แผนกบุคคล  ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์  ชั้น G
โทร. 056-008856
ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น.

 

 


โรงพยาบาลศรีสวรรค์ ที่อยู่ ง.33/64 ถ.ดาวดึงส์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ 056-221222 . 056-311626 โทรสาร 056-222388 E-mail sswhospital@hotmail.com