• รายละเอียดศูนย์
  • บทความ

    การตรวจสุขภาพประจำปี มีความสำคัญมากต่อการดูแลสุขภาพ เพราะร่างกายของมนุษย์
เปรียบเสมือนเครื่องจักร ที่มีความซับซ้อนด้วยระบบการทำงานต่างๆ เพื่อให้ดำรงอยู่ได้อย่างปกติ
ปราศจากโรคภัย เพราะในปัจจุบันในการดำรงชีวิตมีการแข่งขันกันสูงทำให้มลภาวะที่เราไม่ทราบ
หรือ ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ร่างกายจึงต้องต่อสู้กับสิ่งที่ก่อให้เกิดโรคเพิ่มขึ้นและ สามารถทำให้
ผู้รับการตรวจทราบถึงปัญหาสุขภาพ ที่อาจมีได้อย่างทันท่วงที

     ดังนั้นหากมีการตรวจเช็คเป็นระยะ เพื่อให้ผู้ที่ได้รับการตรวจสุขภาพได้ทราบก่อนล่วงหน้า
เมื่อผลมีสิ่งผิดปกติเล็กน้อย เพื่อหาวิธีป้องกันและแก้ไขก่อน สิ่งผิดปกติที่จะแสดงอาการ
ซึ่งเป็นระยะที่ผลการรักษา จะได้ผลดีกว่าปล่อยให้เกิดโรคลุกลาม จนยากแก่การรักษา

   จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องทำอย่างยิ่ง เปรียบเสมือนการสร้างบ้าน 1 หลัง ที่ต้องอาศัยการตรวจเช็ค
เพื่อให้มั่นใจว่า บ้าน 1 หลัง ที่เราสร้างมานั้นจะยังให้ที่อยู่อาศัยกับครอบครัวที่มีความสุขและร่มเย็น
เป็นที่หลังจากกับจากการทำงานแล้วกับมาอยู่บ้านแล้ว มีความสุขเหมือนเดิม แต่ถ้าวันหนึ่ง
เราตรวจพบว่าบ้านหลังที่เราอย่ เกิดรอยแตกแยก , มีปลวก , บ้านและที่ดินทรุดเป็นต้น
เราจะทำอย่างไร ร่างกายของเราก็เป็นอย่างนั้น การได้พบแพทย์และได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี
จึงเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับคนทุกวัย โดยเฉพาะผู้ที่ด้วยว่ามีภาระการทำงานมากมายต้องทำ
จนไม่มีแม้แต่เวลาที่จะดูแลตนเองให้มีสุขภาพที่ดีได้

    โรงพยาบาลศรีสวรรค์จึงได้พัฒนาโปรแกรมตรวจสุขภาพ โดยมีคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
พร้อมทีมงานที่มีประสบการณ์ ด้วยอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมดูแลและ
ให้บริการตรวจสุขภาพพร้อมให้คำแนะนำในการรักษา ให้สุขภาพให้แข็งแรง
เพื่อการดำเนินชีวิตที่มีความสุข

   ศูนย์ตรวจสุขภาพโรงพยาบาลศรีสวรรค์ จึงรวบรวมการตรวจประเภทต่างๆ แล้วจัดแยก
เป็นหมวดหมู่ ให้เหมาะสมกับทุกช่วงอายุ รวมทั้งปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรค