Mobirise Website Builder

“ป้องกันทารกพิการแต่กำเนิด” ได้ด้วย “โฟเลต”

โฟเลตหรือวิตามินโฟลิกเป็นสารอาหารที่สำคัญในการสร้างเซลล์ต้นกำเนิดของทารกนับตั้งแต่ช่วงเริ่มปฏิสนธิจนกลายเป็นตัวอ่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง 28 วันแรกหลังจากปฏิสนธิที่เป็นช่วงของการสร้างระบบประสาททั้งสมองและกระดูกสันหลังรวมถึงระบบอวัยวะทุกส่วนของร่างกายการรับประทานโฟเลตที่ถูกต้อง จะต้องรับประทานอย่างน้อย 1 ถึง 2 เดือนก่อนการตั้งครรภ์จึงจะสามารถป้องกันการพิการทางระบบประสาทแต่กำเนิดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด และควรรับประทานโฟเลตขนาด 400 ไมโครกรัมหรือวันละ 1 เม็ดต่อเนื่องกันเพื่อให้มีระดับโฟเลตภายในร่างกายอยู่ในระดับที่พอเหมาะต่อการเติบโตของตัวอ่อน รวมถึงรับประทานต่อเนื่องไปถึงช่วง 3 เดือนแรกของการตั้งครรภ์ด้วย  ซึ่งจากผลวิจัยพบว่าการรับประทานโฟเลตก่อนตั้งครรภ์สามารถลดสาเหตุความพิการแต่กำเนิดจากภาวะผิดปกติทางระบบประสาทได้ร้อยละ 70

ทั้งนี้ร่างกายมนุษย์ไม่สามารถผลิตโฟเลตเองได้จำเป็นต้องได้รับจากการรับประทานทั้งประเภทยาและอาหารทั่วไปพบมากในอาหารจาพวกตับผักใบเขียวเช่นผักคะน้าผักโขมดอกกุยช่ายผักกาดหอมและผลไม้สดเป็นต้น

ที่มาของข้อมูล : ศูนย์อนามัยที่ 9 กรมอนามัย